Światowy dzień zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia -2017 r. „Depresja – porozmawiajmy o niej”

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia w 2017 r jest depresja.
Depresja to poważna choroba, utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Charakteryzuje się uczuciem smutku, subiektywnym poczuciem cierpienia psychicznego, który utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. U osób z depresją mogą pojawiać się następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.
Istnieje związek między objawami depresyjnymi a paleniem tytoniu. Badania naukowe dostarczają coraz więcej dowodów, że palenie negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i może potęgować chorobę psychiczną, a nawet przyczyniać się do jej rozwoju. Na poziomie neurobiologicznym, może się to wiązać z wpływem nikotyny na biochemię mózgu. Palenie tytoniu zdaniem badaczy może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń nastroju .
Inne badania wskazują na dwukierunkowy związek palenia i depresji. Jedna z hipotez przyjmuje, że pacjenci z objawami depresji sięgają po papierosy traktując je jako formę „samoleczenia”. Powoduje to krótkotrwałe uczucie poprawy ale w dłuższej perspektywie wręcz pogłębia objawy. Wyniki te podważają spotykane niekiedy twierdzenia o korzystnym wpływie palenia na objawy psychiczne i zachęcają do zdecydowanego zalecania rzucenia palenia osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Jak więc wpłynie zaprzestanie palenia na stan psychiczny osób z objawami depresji?
Analiza 26 wieloletnich badań wpływu rzucenia palenia na częstość występowania objawów depresji wykazała pozytywne efekty abstynencji tytoniowej. W badaniach z udziałem dorosłych, palących pacjentów, oceniano ich stan psychiczny przed i po zaprzestaniu palenia. W badaniach wykorzystywano kwestionariusze oceniające zaburzenia lękowe, depresję, mieszane zaburzenia lękowo-depresyjne, psychologiczną jakość życia, pozytywny afekt i stres. Badanie kontrolne przeprowadzano w przeciągu siedmiu tygodni do dziewięciu lat od badania początkowego.
U osób, które przestały palić lęk, zaburzenia depresyjne i mieszane lękowo-depresyjne oraz stres były rzadsze w badaniu kontrolnym w porównaniu z osobami, które dalej paliły. Podobne wyniki wykazano w ocenie psychologicznej jakości życia. Nie znaleziono dowodów, że wyniki te różnią się w populacji z chorobami somatycznymi lub psychicznymi.
Podsumowując, zaprzestanie palenia wiąże się ze zmniejszeniem częstości depresji, zaburzeń lękowych, stresu i wpływa pozytywnie na nastrój oraz jakość życia .

Opracowane na podstawie:
http://www.psychiatria.pl/artykul/palenie-tytoniu-a-ryzyko-wystapienia-depresji/7079
Tobacco smoking as a risk factor for major depressive disorder: population-based study” J.A. Pasco, L.J. Williams, F.N.Jacka, F. Ng, M.J. Henry, G.C.Nicholson, M.A.Kotowicz, M.Berk. British Journal of Psychiatry (2008) 193, 322-326.
http://forumprzeciwdepresji.pl/index.php/1044/mniejsza-czestosc-depresji-po-zaprzestaniu-palenia-przeglad-systematyczny-i-meta-analiza.html
Gemma Taylor i wsp. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis, LINK: Br Med J 2014:348;g115