Regulamin

 

 1. Informacje ogólne:
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego (dalej „Portal”) prowadzonego pod adresem URL: www. jakrzucicpalenie.pl oraz warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem treści publikowanych w Portalu jest Skarb Państwa – Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (dalej: „Właściciel”).
 4. Wydawcą i administratorem Portalu jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (nr kodu: 02-034), REGON:000288366, NIP:5250008057 (dalej: „Wydawca”).

 

 1. Zasady korzystania z treści publikowanych w Portalu
 2. Korzystanie z materiałów udostępnianych w Portalu jest bezpłatne – zarówno w zakresie dostępu, jak również kopiowania i dalszego wykorzystywania z poniższymi zastrzeżeniami.
 3. Zamieszczone w Portalu treści (teksty, zdjęcia, filmy, grafiki) można wykorzystywać bezpłatnie na dowolnym polu eksploatacji pod warunkiem każdorazowego powołania się na źródło w postaci podpisu: „źródło: www. jakrzucicpalenie.pl”.
 4. Wszystkie teksty można wykorzystywać zarówno w całości, jak i w części, także dokonując ich modyfikacji lub łącząc z innymi treściami, jednakże wyłącznie pod warunkiem zachowania zasadniczej treści merytorycznej oryginalnego tekstu.
 5. Zdjęcia i grafiki ilustracyjne, filmy oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym” lub www. jakrzucicpalenie.pl) można wykorzystywać wyłącznie w oryginale – tj. bez prawa do ich jakiejkolwiek modyfikacji – oraz pod warunkiem opublikowania ich razem z tekstem, przy którym zostały umieszczone na stronie www. jakrzucicpalenie.pl i pod jednoczesnym warunkiem wykorzystania minimum 50% objętości (liczby znaków) danego tekstu.
 6. Infografiki oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym” lub www. jakrzucicpalenie.pl) można wykorzystywać wyłącznie w oryginale, bez prawa do ich modyfikacji.
 7. Niektóre zdjęcia, filmy lub grafiki (jeżeli są oznaczone inaczej niż „Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym” lub www. jakrzucicpalenie.pl publikowane w serwisie mogą być własnością innych podmiotów niż Właściciel.
 8. Zamieszczone na Portalu treści można wykorzystywać wyłącznie w zakresie użytku informacyjnego. Korzystanie z nich w innych celach, w szczególności marketingowych, reklamowych czy promocyjnych wymaga osobnej, pisemnej zgody Właściciela.

 

 1. Informacje techniczne i prawne
 2. Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Portalu i udostępnianych w ramach Portalu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
 4. Zarówno Portal jako całość, jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1062 z późn.zm. ); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r.(Dz.U. z 2021r.poz.386 . ); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.(tj. Dz.U. z 2022 poz. 1233 z późn.zm. ); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r.(tj. Dz.U. z 201r. , poz.324z późn.zm. ).
 5. Na stronach Portalu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.
 6. Użytkownicy korzystają z Portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Portalu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Portalu.
 7. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r.poz. 324, z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

 

 1. Zasady komunikacji telefonicznej oraz drogą e-mail.
 2. Użytkownik odwiedzający Portal ma możliwość zgłoszenia rozmowy z konsultantem Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym oraz wysłania zapytania do eksperta na adres: biuro@jakrzucicpalenie.pl. Powyższe działania nie wymagają zarejestrowania się (założenia konta).
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług opisanych w punkcie a) za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W braku takiej zgody osoby niepełnoletnie zobowiązanie są do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Portalu.
 4. Proces zgłaszania rozmowy z konsultantem Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym
 • Użytkownik wypełnia formularz zgłoszenia (imię oraz numer telefonu, pod który dzwonić będzie konsultant);
 • Ze względu na duże zainteresowanie, termin pierwszej konsultacji może wynosić od kilku do kilkunastu dni;
 • Konsultant TPPP zadzwoni pod wskazany w zgłoszeniu numer. W przypadku braku połączenia ponowi próby dwukrotnie.
 1. Proces wysłania zapytania do eksperta na adres: biuro@jakrzucicpalenie.pl:
 • Użytkownik wysyła zapytanie dotyczące tematyki Portalu;
 • Ze względu na duże zainteresowanie, termin oczekiwanie na odpowiedź eksperta może wynosić od kilku do kilkunastu dni;
 • W przypadku zapytań mających formę żartu, obelg, reklam lub ich treść nie dotyczy tematyki Portalu Wydawca zastrzega możliwość nie udzielania odpowiedzi.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Wydawca.
 3. Wydawca powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 5462889, e-mailowo na adres iod@pib-nio.pl oraz przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora danych.
 4. Dane osobowe Użytkowników Portalu są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem przez Wykonawcę opisanych w Regulaminie usług.
 5. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu na podstawie wyrażonej przez nich zgody, do momentu jej odwołania.
 6. Dostęp do danych osobowych Użytkowników Portalu będzie miał podmiot, z którym Wydawca zawarł umowę na prowadzenie strony internetowej.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania od Wydawcy ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania .
 8. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę wysyłając  informację na adres e-mail biuro@jakrzucicpalenie.pl lub listownie na adres Wydawcy.
 9. Jeżeli Użytkownik Portalu uzna, że Wydawca przetwarzając jego dane narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku zgłaszanej przez Użytkownika potrzeby kontaktu z nim.
 11. Wydawca nie będzie przetwarzał danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie ich profilował.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
 3. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Portalu.
 4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Wydawcę na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.
 5. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu i poszczególnych usług dostępnych w Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu. Wydawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, jak również dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług.

 

 1. Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres mailowy Wydawcy: biuro@jakrzucicpalenie.pl